Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor vi får. Hittar du inte vad du söker är du välkommen att kontakta oss. 

Barn- och ungdomsbokssamlingen

I första hand samlar vi in barn- och ungdomsböcker som ges ut i Sverige för att få en så fullständig samling som möjligt. Vi ska både främja och stödja forskningen inom området varför det är viktigt att samlingen av barn- och ungdomsböcker är komplett.

Svenska barnboksinstitutets verksamhet består av många delar som boksamlingen ligger till grund för. I vår verksamhet ingår forskningsprojekt, vetenskapliga samarbeten, seminarier, Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning med mera. Till vårt bibliotek kommer forskare, studenter, pedagoger, bibliotekarier och andra för att ta del av våra samlingar och bokutgivningen och vi får dagligen frågor som rör denna litteratur. För att kunna svara på alla frågor behöver vi ha ett så heltäckande underlag som möjligt. Genom att tillhandahålla en samlad plats för barn- och ungdomsböckerna och det teoretiska materialet underlättar Sbi arbetet för alla de som intresserar sig för barn- och ungdomslitteraturen. Institutet bidrar också till att öka kunskapen om och förståelsen för barn- och ungdomslitteratur samt främjar forskning på alla nivåer.

Bokprovningen är ytterligare en del av Sbi:s omfattande verksamhet. Bokprovningen är inte ett marknadsföringsverktyg för enskilda böcker eller förlag. Huvuduppgiften är att se till hela utgivningen och bredden i den och försöka beskriva utgivningen.

Vi hoppas att alla utgivare vill skänka ett exemplar av varje barn- och ungdomsbok som ges ut i Sverige så att vi tillsammans kan få en så fullständig samling som möjligt. Det är viktigt för framtiden och forskningen om barn- och ungdomslitteratur.

Se mer om Bokprovningen under rubrik nedan.

Förutsättningen för att barn- och ungdomsbokssamlingen ska hållas komplett är att förlag och andra utgivare skickar ett friexemplar av alla barn- och ungdomsböcker till institutet. Så har det varit sedan Sbi grundades 1965. Bakom beslutet står stiftarna av institutet som är Svenska Förläggareföreningen, Stockholms universitet, Sveriges författarförbund och Svenska Tecknare.

Sbi inbegrips inte av pliktleveranslagen och får därför inga pliktexemplar.

I Sverige finns sju pliktbibliotek, bland annat Kungliga biblioteket som bevarar alla pliktexemplar. För mer information om hur du skickar in pliktexemplar se Kungliga bibliotekets webbsida.

Sbi följer vad förlag och utgivare klassar som en barn- och ungdomsbok samt hur Nationalbibliografin på Kungliga biblioteket definierar en barn- och ungdomsbok. Kort kan man säga att det är en bok utgiven för målgruppen 0–18 år.

Sbi samlar in böcker menade för barn och ungdomar 0 – 18 år. I samlingen ingår bilderböcker, textbaserade böcker som kapitelböcker, mellanåldersböcker och ungdomsböcker, faktaböcker (inte skolböcker eller läromedel), tecknade serier, sångböcker, poesi, samlingar och böcker på andra språk. Sbi samlar även in pysselböcker om boken innehåller någon form av skönlitterär berättelse eller faktatext. Sbi samlar även in böcker som ibland ligger i gränslandet mellan ungdom och vuxen.

De böcker som skänks till Sbi läses, katalogiseras och indexeras med ämnesord, vilket gör dem sökbara efter genre och ämne nationellt i LIBRIS och i institutets katalog ELSA. Böckerna lånas inte ut men finns tillgängliga att läsa för våra besökare i biblioteket. Böckerna ligger även till grund för Sbi:s årliga Bokprovning.

Ämnesord är ord som bland annat beskriver vad boken handlar om, var den utspelar sig och vilken genre boken tillhör. Alla böcker förses med ämnesord vilket gör att boken blir mer sökbar i bibliotekskataloger över hela Sverige.

 Du är välkommen att kontakta oss via mail på bokinsamling@barnboksinstitutet.se.

Bokprovningen

I Bokprovningen går Svenska barnboksinstitutet igenom föregående års utgivning av barn- och ungdomsböcker i Sverige och presenterar den genom statistik och fördjupningar i bland annat framträdande teman. Bokprovningen är därmed ett slags litteraturhistoria i mikroformat, som enbart tittar på ett enskilt år, men där jämförelser även förekommer bakåt.

I Bokprovningen görs ingen bedömning av de enskilda böckernas kvalitet. Syftet är i stället att se till hela utgivningen och bredden i utgivningen. Den som är intresserad av kvalitetsbedömningar av utgivningen av barn- och ungdomslitteratur hänvisas till dagstidningarnas och andras kritikerverksamhet och de enskilda böckerna för egen bedömning.

Bokprovningen består av öppna föreläsningar för alla intresserade, en utställning med alla årets böcker i institutets bibliotek samt en dokumentation med statistik och analyser. Begreppet Bokprovning är varumärkesskyddat av Svenska barnboksinstitutet.

Läs mer om Bokprovningen

I dokumentationen nämns endast ett fåtal av alla de böcker som ges ut det aktuella året. Dokumentationen är främst uppbyggd utifrån teman och det är i första hand böcker som exemplifierar dessa teman som tas med i dokumentationen. De böcker som nämns i Bokprovningen är alltså inte utvalda för att de bedöms hålla en högre kvalitet än andra böcker. Då det ges ut så stora mängder barn- och ungdomsböcker i Sverige idag är det tyvärr omöjligt att nämna ens hälften i vår dokumentation.

Donationer

Biblioteket tar emot gåvor och donationer om de fyller luckor i samlingarna. Biblioteket tar inte emot spontant inskickade/inlämnade donationer. Biblioteket förbehåller sig rätten att göra ett eget urval ur materialet samt att gallra i mottagen donation.

Vid förfrågningar om donationer och donationsavtal, vänligen skicka e-post till donationer@barnboksinstitutet.se.

Försäljnings- och lånestatistik

Barnboksinstitutet samlar inte statistik över försäljning men du kan hitta statistik över detta hos andra aktörer. 

Svensk bokhandel publicerar topplistor fördelade månads- och årsvis över de mest sålda barn- och ungdomsböckerna. 

Svenska förläggareföreningen publicerar regelbundet både förlagsstatistik och försäljningsstatistik. Varje år publiceras en rapport över försäljningen och det finns även topplistor att tillgå.

Barnboksinstitutet samlar inte statistik över utlåningen på bibliotek men du kan hitta statistik över detta hos andra aktörer.

Kungliga biblioteket tar varje år fram Sveriges officiella biblioteksstatistik. Statistiken över lån visar de totala utlånen däremot inte lån av enskilda titlar eller författarskap. De flesta folkbibliotek kan i allmänhet ta fram sådan statistik för det egna biblioteket. 

Sveriges Författarfond sammanställer varje år en förteckning över de mest utlånade författarskapen på svenska folk- och skolbibliotek. Undersökningen gäller hela författarskap, inte enskilda titlar. Listan över de mest utlånade upphovspersonerna upptar 200 namn, varav barn- och ungdomsboksförfattarna dominerar.

Kvalitetsurval och frågor om boktips

Sbi gör ingen kvalitetsbedömning av barn- och ungdomslitteratur. Den som är intresserad av kvalitetsbedömningar hänvisas till dagstidningarnas och andra aktörers kritikerverksamhet samt de enskilda böckerna för egen bedömning.

Sbi ger inte bok- eller lästips. För tips hänvisar vi till recensioner i dagstidningar samt till Barn- och ungdomsbokskatalogen som Kulturrådet producerar. Katalogen finns tillgänglig på bibliotek och hos bokhandlare samt går att beställa från Kulturrådets webbsida.

Det finns även en mängd bokbloggare och bokinstagramkonton att följa för att få boktips. Du kan även fråga på ditt lokala folkbibliotek.

Är du intresserad av ett visst ämne går det att söka på barnämnesord i Sbi:s bibliotekskatalog. Mer information om barnämnesorden hittar du här.

Marknadsföring och förlagskontakter

Nej, Sbi recenserar eller marknadsför inga böcker.

Sbi förmedlar inga förlagskontakter.

Priser och belöningar

Sbi för ingen egen förteckning över barnbokspriser. Den mest kompletta informationen finns på Wikipedia där Sbi uppdaterar i mån av tid. 

Översikt över svenska barnlitteraturpriser på wikipedia

 

 

Studiebesök

Sbi tar gärna emot studiebesök! Är ni en grupp från universitet, folkhögskola eller andra intresserade? Vi visar biblioteket, våra samlingar och berättar om vår verksamhet. Kontakta oss på info@barnboksinstitutet.se så utformar vi ett besök som passar din grupp.

 

Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) grundades 1965 och arbetar med att främja barn- och ungdomslitteratur på en rad olika sätt. Sbi:s uppgifter är bland annat att samla in alla barn- och ungdomsböcker som ges ut i Sverige och främja studier och forskning om denna litteratur på alla nivåer. Institutets bibliotek består av två samlingar, en med teoretisk litteratur och en med barn- och ungdomslitteratur, den senare innehåller ca 90 000 titlar.

Sbi:s bibliotek är öppet för alla som på något sätt är intresserade av barn- och ungdomslitteratur. Till oss kommer till exempel forskare, studenter, bibliotekarier, förläggare, illustratörer, författare, journalister och privatpersoner.

I första hand samlar vi in barn- och ungdomsböcker som ges ut i Sverige för att få en så fullständig samling som möjligt. Vi ska både främja och stödja forskningen inom området varför det är viktigt att samlingen av barn- och ungdomsböcker är komplett.

Svenska barnboksinstitutets verksamhet består av många delar som boksamlingen ligger till grund för. I vår verksamhet ingår forskningsprojekt, vetenskapliga samarbeten, seminarier, Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning med mera. Till vårt bibliotek kommer forskare, studenter, pedagoger, bibliotekarier och andra för att ta del av våra samlingar och bokutgivningen och vi får dagligen frågor som rör denna litteratur. För att kunna svara på alla frågor behöver vi ha ett så heltäckande underlag som möjligt. Genom att tillhandahålla en samlad plats för barn- och ungdomsböckerna och det teoretiska materialet underlättar Sbi arbetet för alla de som intresserar sig för barn- och ungdomslitteraturen. Institutet bidrar också till att öka kunskapen om och förståelsen för barn- och ungdomslitteratur samt främjar forskning på alla nivåer.

Bokprovningen är ytterligare en del av Sbi:s omfattande verksamhet. Bokprovningen är inte ett marknadsföringsverktyg för enskilda böcker eller förlag. Huvuduppgiften är att se till hela utgivningen och bredden i den och försöka beskriva utgivningen.

Vi hoppas att alla utgivare vill skänka ett exemplar av varje barn- och ungdomsbok som ges ut i Sverige så att vi tillsammans kan få en så fullständig samling som möjligt. Det är viktigt för framtiden och forskningen om barn- och ungdomslitteratur.

Se mer om Bokprovningen under rubrik nedan.

Förutsättningen för att barn- och ungdomsbokssamlingen ska hållas komplett är att förlag och andra utgivare skickar ett friexemplar av alla barn- och ungdomsböcker till institutet. Så har det varit sedan Sbi grundades 1965. Bakom beslutet står stiftarna av institutet som är Svenska Förläggareföreningen, Stockholms universitet, Sveriges författarförbund och Svenska Tecknare.

Sbi inbegrips inte av pliktleveranslagen och får därför inga pliktexemplar.

I Sverige finns sju pliktbibliotek, bland annat Kungliga biblioteket som bevarar alla pliktexemplar. För mer information om hur du skickar in pliktexemplar se Kungliga bibliotekets webbsida.

Sbi följer vad förlag och utgivare klassar som en barn- och ungdomsbok samt hur Nationalbibliografin på Kungliga biblioteket definierar en barn- och ungdomsbok. Kort kan man säga att det är en bok utgiven för målgruppen 0–18 år.

Sbi samlar in böcker menade för barn och ungdomar 0 – 18 år. I samlingen ingår bilderböcker, textbaserade böcker som kapitelböcker, mellanåldersböcker och ungdomsböcker, faktaböcker (inte skolböcker eller läromedel), tecknade serier, sångböcker, poesi, samlingar och böcker på andra språk. Sbi samlar även in pysselböcker om boken innehåller någon form av skönlitterär berättelse eller faktatext. Sbi samlar även in böcker som ibland ligger i gränslandet mellan ungdom och vuxen.

De böcker som skänks till Sbi läses, katalogiseras och indexeras med ämnesord, vilket gör dem sökbara efter genre och ämne nationellt i LIBRIS och i institutets katalog ELSA. Böckerna lånas inte ut men finns tillgängliga att läsa för våra besökare i biblioteket. Böckerna ligger även till grund för Sbi:s årliga Bokprovning.

Ämnesord är ord som bland annat beskriver vad boken handlar om, var den utspelar sig och vilken genre boken tillhör. Alla böcker förses med ämnesord vilket gör att boken blir mer sökbar i bibliotekskataloger över hela Sverige.

 Du är välkommen att kontakta oss via mail på bokinsamling@barnboksinstitutet.se.