2024 med Svenska barnboksinstitutet

Som en del i satsningen på barns och ungas läsning ökar regeringen Svenska barnboksinstitutets statsbidrag från och med 2024. Institutets chef Åsa Warnqvist inleder det nya året med att peka ut riktningen för verksamheten.

Varmt välkomna till ett nytt år med Svenska barnboksinstitutet! 2024 innebär en nystart för institutet, med nya förutsättningar för oss att utföra vårt uppdrag att vara ett livaktigt nationellt centrum för kunskap och forskning om barn- och ungdomslitteratur och barns och ungas läsning.

Jag och mina medarbetare – och många med oss – ser barns och ungas läsning som en av samhällets viktigaste frågor. Det är en många gånger upprepad sanning att barn som lär sig läsa är en förutsättning för ett hållbart och demokratiskt samhälle. För att det ska bli verklighet krävs ökade resurser.

Vi vet att grundstenen i att göra barn till läsare är kunskap. Sbi har länge påtalat vikten av ökade resurser till forskning och fortbildning av förmedlare för att kunna vara en del i detta arbete.

Regeringen har hörsammat vår framställan, vilket innebär att Sbi går in i 2024 med ett förstärkt statsbidrag och nya möjligheter att bidra till samhällsutveckling och att ge stöd till alla som arbetar inom vårt område. Satsningen möjliggör för oss att stärka och utveckla institutets service och resurser.

De nya medlen medför personalförstärkningar, som i sin tur kommer att leda både till en utveckling av institutets befintliga resurser och till nya resurser. Till de insatser vi planerar under 2024 hör bland annat lansering av nya resurssidor på webben för lärare, bibliotekarier, forskare och andra som arbetar med barns och ungas läsning samt riktade insatser till forskare och nya möjligheter för forskare att mötas. En del av statsbidraget är öronmärkt för renovering, vilket innebär att vi även kommer kunna använda lokalerna på ett bättre och mer tillgängligt sätt.

Med dessa och andra satsningar möter institutet de behov vi ser samt uppfyller våra viktigaste mål – att förmedla kunskap, stödja forskning och rusta lärare, bibliotekarier och andra litteraturförmedlare med metoder och inspiration för att fler barn ska få upptäcka läsglädje.

Åsa Warnqvist

Chef på Svenska barnboksinstitutet