Svenska barnboksinstitutet utlyser, med medel från Astrid Lindgrens Stiftelse Solkatten, fyra stipendier för forskare.

Utlysning: Astrid Lindgrens Stiftelse Solkattens stipendium till forskare

Astrid Lindgrens Stiftelse Solkatten har sedan år 2001 delat ut ett stipendium som ger utländska forskare möjlighet att bedriva forskning i Sverige om svensk eller nordisk barn- och ungdomslitteratur alternativt svenska barnlitteraturforskare möjlighet till studier i utlandet. I år delas det ut till svensk forskare som vill studera utomlands.

Stipendiet är på 40 000 kr och avsett att täcka resekostnader och uppehälle vid den utländska institutionen. Stipendiaten ska ha använt medlen före den 31 december 2020.

Härmed inbjuds institutionsledare att skicka in förslag på stipendiater. Dessa ska ha inkommit senast den 1 oktober 2019, får inte överstiga två sidor text och ska innehålla:
• forskningsledarens motivering för den föreslagna kandidaten,
• kandidatens personalia (namn, adress etc.)
• kortfattade uppgifter om akademisk utbildning, övriga relevanta meriter samt forskningsinriktning,
• uppnådda forskningsresultat (lista på akademiska arbeten i urval ska bifogas, men skrifter sänds endast om juryn särskilt ber om det),
• tilltänkt forskningsinstitution, -period och -uppgift under stipendievistelsen.

Förslag och handlingar sänds per e-post till asa.warnqvist@barnboksinstitutet.se, eller per post till Svenska barnboksinstitutet, Åsa Warnqvist, Odengatan 61, 113 22 Stockholm.

I juryn ingår representanter för Stiftelsen Solkatten, Stockholms universitet och Svenska barnboksinstitutet.

 

Utlysning av korttidsstipendier

Svenska barnboksinstitutet utlyser härmed, med medel från Astrid Lindgrens Stiftelse Solkatten, tre korttidsstipendier om vardera 10 000 kr, för att ge forskare inom ämnet barn- och ungdomslitteratur möjlighet att spendera tid i institutets forskningsbibliotek och nyttja dess stora samlingar.

Svenska barnboksinstitutet har en av världens äldsta och största teoretiska samlingar inom området barn- och ungdomslitteratur (ca 20 000 böcker samt internationella tidskrifter, databaser m.m.) samt en mycket stor samling av svensk barn- och ungdomslitteratur (ca 90 000 böcker).

Möjlighet att söka stipendiet har forskare som är verksamma i Sverige (ej redan bosatta i Stockholm) samt forskare bosatta utomlands som arbetar med svenskt material och behärskar svenska, som har behov av att använda institutets samlingar under en kortare tid under perioden december 2019-december 2020. Stipendiet ska täcka kostnader för resa och uppehälle. Forskaren får under sin vistelse tillgång till sittplats i forskarsal samt biblioteksservice.

Ansökan ska ha inkommit till Åsa Warnqvist (asa.warnqvist@barnboksinstitutet.se) senast den 1 oktober 2019 och innehålla en kort beskrivning av syftet med vistelsen (max 1 sida) och en kortfattad CV (max 2 sidor).

Mottagaren utses av en jury bestående av medarbetare på Svenska barnboksinstitutet och forskare vid Stockholms universitet.

För mer information, kontakta Åsa Warnqvist, forskningsledare (asa.warnqvist@barnboksinstitutet.se).

Stiftelsen Solkatten (instiftad 1986) har bland annat till uppgift att ”lämna bidrag till undervisning och utbildning av personer som i vetenskaplig anda forskar kring frågor rörande barnkultur och som därjämte har förmåga att lättillgängligt levandegöra sina forskningsresultat”. Till detta ändamål har stiftelsens styrelse inrättat ett stipendium som i samarbete med Svenska barnboksinstitutet bereder forskare möjlighet att ”bedriva forskning i svensk eller nordisk barn- och/eller ungdomslitteratur”. Stipendiet har de senaste två gångerna utdelats till utländska forskare för vistelser på Svenska barnboksinstitutet. Denna gång delas det i enlighet med stadgarna ut till en ”svensk forskare för främst studier i utlandet”.