Nyhet 2021-05-17

Svenska barnboksinstitutet utlyser Astrid Lindgrens Stiftelse Solkattens stipendium till forskare

Astrid Lindgrens Stiftelse Solkatten har sedan år 2001 delat ut ett stipendium som ger utländska forskare möjlighet att bedriva forskning i Sverige om svensk eller nordisk barn- och ungdomslitteratur alternativt ger svenska barnlitteraturforskare möjlighet till studier i utlandet. I år delas det ut till en svensk forskare som vill studera utomlands.

Stipendiet ges till doktorander och disputerade forskare och är på 40 000 kr. Det är avsett att täcka resekostnader och uppehälle vid den utländska institutionen. Stipendiaten ska ha använt medlen samt lämnat in en kort rapport om vistelsen senast den 31 december 2023.

Härmed inbjuds institutionsledare att skicka in förslag på stipendiater. Nomineringen ska innehålla:
Nomineringsbrev med motivering för den föreslagna kandidaten signerat institutionsledaren, max 1 sida.
Projektbeskrivning signerad stipendiaten som specificerar forskningsinriktning, syftet med vistelsen och tilltänkt forskningsinstitution för vistelsen, max 2 sidor.
Kandidatens CV innehållande personalia (namn, adress etc.), kortfattade uppgifter om akademisk utbildning, relevanta meriter och uppnådda forskningsresultat samt lista på de fem viktigaste publikationerna för projektet, max 2 sidor.

Vänligen läs igenom instruktionerna noggrant. Nomineringar som inte följer instruktionerna eller överstiger antalet sidor behandlas ej.

Nomineringen sänds per e-post till: asa.warnqvist@barnboksinstitutet.se

Nomineringen ska ha inkommit senast den 1 september 2022.

I juryn ingår representanter för Stiftelsen Solkatten, Stockholms universitet och Svenska barnboksinstitutet.

Stiftelsen Solkatten (instiftad 1986) har bland annat till uppgift att ”lämna bidrag till undervisning och utbildning av personer som i vetenskaplig anda forskar kring frågor rörande barnkultur och som därjämte har förmåga att lättillgängligt levandegöra sina forskningsresultat”. Till detta ändamål har stiftelsens styrelse inrättat Solkatten-stipendiet som i samarbete med Svenska barnboksinstitutet bereder forskare möjlighet att ”bedriva forskning i svensk eller nordisk barn- och/eller ungdomslitteratur”. Stipendiet har de senaste två gångerna utdelats till utländska forskare för vistelser på Svenska barnboksinstitutet. Denna gång delas det i enlighet med stadgarna ut till en ”svensk forskare för främst studier i utlandet”.