Boken till barnet

Om projektet

I projektet Boken till barnet – att skapa, förvalta och förmedla ett kulturarv genom Barnbiblioteket Saga undersöks betydelsen av Barnbiblioteket Saga, en av de största läsfrämjandesatsningarna genom tiderna i Sverige.

Barnbiblioteket Saga startades av folkskollärarna vid förrförra sekelskiftet som en av de största läsfrämjandesatsningarna genom tiderna i Sverige. På 1960- och 1970-talen överfördes Saga-arkivet till Svenska barnboksinstitutet.

Det övergripande syftet med projektet är att tillgängliggöra och forska om samlingen och arkivet. Centrala frågeställningar är: Vilka förhandlingar och förmedlingsprocesser måste ett verk passera för att nå fram till barnet för hundra år sedan? Vilka instanser och aktörer är inblandade? Hur förvaltas det barnlitterära arvet och för vem? Hur kan digitaliseringsinsatser utformas så att arkivet blir tillgängligt för såväl forskare som barn och en bredare allmänhet? Projektet avser att utarbeta en strategi för digitalisering av samlingen samt att forska om skapande, förvaltning och förmedling av ett barnlitterärt kulturarv.

13 forskare från åtta svenska universitet och högskolor deltar i projektet.  Projektet administreras av Sbi. Medel för förberedande arbete har tilldelats från Anérstiftelsen, Åke Wibergs Stiftelse och Magnus Bergvalls Stiftelse.

Medverkande forskare

Maria Andersson – Stockholms universitet
Anne Banér – Stockholms universitet
Ulf Boëthius – Stockholms universitet
Elina Druker – Stockholms universitet
Martin Hellström – Linnéuniversitetet
Lena Kåreland – Uppsala universitet
Sara Kärrholm – Lunds universitet
Eva Nordlinder – Mittuniversitetet
Björn Sundmark – Malmö högskola
Åsa Warnqvist – Svenska barnboksinstitutet
Boel Westin – Stockholms universitet
Olle Widhe – Göteborgs universitet
Magnus Öhrn  – Stockholms universitet

Forskningsledare

Åsa Warnqvist – Svenska barnboksinstitutet

Kontakt