Bokprovningsarkiv

Bokprovning 2021

2020 års utgivning

Bokprovning 2020

2019 års utgivning

År 2019 gavs det ut 2 217 barn- och ungdomsböcker i Sverige. Det är andra året i rad som utgivningen minskar. Det visar Svenska barnboksinstitutets Bokprovning som presenteras idag. Särskild uppmärksamhet ges klimat- och miljöfrågan, utgivningen av ljudböcker samt den stora fantasyutgivningen. Andra framträdande teman i 2019 års utgivning är skildringar av sex och sexuella övergrepp, den nakna kroppen, kollektiv samt skräck.

25 Years of the Book Tasting 1993–2017 and Summary 2017–2018

Bokprovning 2019

2018 års utgivning

Efter att utgivningen under 2000-talet mer än fördubblats ser vi nu för första gången sedan 2010 att utgivningen minskar. Den 28 februari 2019 hade det inkommit 2 308 barn- och ungdomsböcker med utgivningsår 2018 till Sbi. Det är 224 titlar (nio procent) färre än år 2017. Minskningen utgörs emellertid inte av någon allmän neddragning på förlagen utan har primärt att göra med förändrade utgivningsstrategier på enskilda förlag. Statistiken visar också att den svenska utgivningen fortsätter att dominera.

I 2018 års böcker stärks det samhällsengagemang som noterats de senaste åren. Fokus ligger huvudsakligen på att uppmärksamma orättvisor, synliggöra sociala och ekonomiska skillnader och ifrågasätta maktordningar. Barnens roll som medborgare med rättigheter betonas och här finns en stark vilja till att uppmuntra barn att aktivt engagera sig i frågor som rör dem. Tillsammans ställer dessa barnböcker vuxenvärlden inför frågan: Är det inte dags för barnen att få vara med och bestämma – på riktigt?

Bilderböcker är fortsatt den i särklass största utgivningskategorin. I 2018 års utgivning finns flera titlar där gestaltningen av kroppen spelar en central roll. Framför allt gäller det de svenska originalen. Att tyngdpunkten vilar på former och normer är en del i den samhällsinriktade bilderboken, som vill understryka och normalisera olika typer av kroppar. Hit hör exempelvis skildringen av hudfärg, funktionsvariationer, kroppsstorlek och ålder.

Utöver detta finns i årets Bokprovning djupdykningar i 2018 års hästböcker med särskilt fokus på det framträdande temat våld och djurplågeri, böcker som tar upp självmord och närstående personers död samt verk som på olika sätt knyter an till klassiska sagor.

Bokprovning 2018

2017 års utgivning

År 2017 gavs det ut 2 532 titlar i Sverige, vilket är en ökning med hela 118 titlar (5 procent) i jämförelse med 2016. Utgivningen ökade för åttonde året i rad och återigen får vi skriva att den är rekordstor! Det bildbaserade står för den största ökningen och det var främst bilderböcker som ökade, med 15 procent (121 titlar). Både de svenska originalen och översättningarna blev fler men det svenska fortsätter att dominera och står nu för 56 procent av utgivningen.

Den stora ökningen av utgivningen under 2000-talet har gjort det allt svårare att ge en överblick över hur utgivningen ser ut, men den tydligaste tendensen 2017 är att en stor del av utgivningen har en stark koppling till aktuella samhälleliga idéer och problem. Ett övergripande tema för årets barn- och ungdomslitteratur kan därför sägas vara att den förhåller sig till och kommenterar samtiden på olika sätt. Normer kopplade till sexualitet och könsuttryck, nättrakasserier och sexuella övergrepp, politik och främlingsfientlighet, aktivism och veganism är motiv som återkommer i barn- och ungdomsböckerna. De speglar ett påtagligt och aktuellt samhällsengagemang, där syftet många gånger är att uppmuntra till ett inkluderande synsätt och att utmana majoritetsnormen. Upphovspersonerna kan därmed sägas ha en vilja att peka på och ifrågasätta sådant i samhället som de vill förändra.

I utgivningen syns även ett stort intresse för att skildra skogen och de ungas förhållande till den. Skogen har mer och mer blivit en plats där barn och unga är tillfälliga gäster. Den digitala utgivningen får en genomlysning, liksom debutanterna. Vi tar också ett bredare grepp om statistiken då hela dokumentationen fyller tjugofem år.

Bokprovning 2017

2016 års utgivning

År 2016 gavs det ut totalt 2 414 barn- och ungdomsböcker i Sverige, vilket är en ökning med hela 325 titlar (16 procent) i jämförelse med 2015. Utgivningen ökade för sjunde året i rad och återigen får vi skriva att den är rekordstor! Siffrorna visar på en uppgång i samtliga kategorier och den i särklass största är fortsatt bilderböckerna som har ökat med hela 100 titlar jämfört med 2015. Ökningen finns bland både de svenska originalen och översättningarna men det svenska fortsätter att dominera och står för 55 procent av utgivningen.

Det är de stora, etablerade förlagen som har ökat sin utgivning. De tio största står för lite drygt hälften av den totala utgivningen. Svenska barnboksinstitutets årliga genomgångar har tidigare visat att ökningen under 2000-talet berodde på att egenutgivningen och antalet förlag med en liten årlig utgivning ökade. Den trenden tycks ha brutits. Den stora ökningen kan i stället vara kopplad till den ökade försäljning av barn- och ungdomsböcker som Svenska Förläggareföreningen har sett de senaste åren. Både den ökade utgivningen och försäljningen kan i sin tur vara ett svar på ett ökat intresse för barns läsning på flera nivåer i samhället.

Den tydligaste tendensen när det gäller barn- och ungdomsböckernas innehåll 2016 skulle kunna definieras som en vilja till inkludering. I böckerna tycks det finnas en önskan att skildra och synliggöra individer och grupper som befinner sig utanför majoritetssamhällets normer, och på så sätt vidga dessa. Det är inkännande porträtt där historien oftast berättas utifrån den person som befinner sig utanför normen. Åtskilliga huvudpersoner är till exempel transpersoner som får berätta sin egen historia, men böckerna tar också upp normer kring till exempel psykiska funktionsvariationer, kroppskonstitution, sexuell läggning eller etnicitet. I den stora flyktingvågens efterföljd har det kommit en rad berättelser där författare låter icke-västerländska barn och unga berätta om erfarenheter av att fly från krig.

Andra teman som årets Bokprovning fördjupar sig i är religion och mytologi, bild och formgivning i textbaserade böcker, skräck och dagboksromanen.

Bokprovning 2016

2015 års utgivning

Våld och elakheter

2015 blev ett rekordår vad gäller utgivna titlar. Det är en ökning med 12 procent från år 2014. Den stora ökningen kan vara kopplad till den ökade försäljning av barn- och ungdomsböcker som Svenska Förläggareföreningen har sett de senaste två åren. Både den ökade utgivningen och försäljningen kan i sin tur vara ett svar på PISA-undersökningar och andra larmrapporter om barns minskade läsning.

När det gäller innehållet i böckerna var 2015 på flera sätt ett dystert år. Den tydligaste trenden var våldet, som var påfallande närvarande i ungdomsböckerna men även i viss mån i böcker för yngre barn. Elakheter och ondska var andra besläktade teman. Dystopin, som hänger samman med både våld och ondska och ofta utspelas i auktoritära och förtryckande samhällen, var fortsatt en stark genre. Död, mord och självmord var också starkt närvarande och särskilt vanliga teman i ungdomsböckerna. Ett ökat intresse för sociala skillnader och klyftor i samhället kunde noteras. Med läget i omvärlden sågs ett ökat behov av att behandla krig och flykt i barn- och ungdomsböckerna.

Bokprovning 2015

2014 års utgivning

Hemligheter och tweenies

År 2014 ökade utgivningen med 5,1 procent i jämförelse med 2013. Det som framförallt ökade var utgivningen av bilderböcker och faktaböcker. Övergripande såg vi en trend att bildbaserade verk ökade medan textbaserade verk minskade. Sbi tittade särskilt på representationen av andra kulturer i bilderböckerna. Med utgångspunkt i de senaste årens debatter om mångfald i barn- och ungdomslitteraturen gjordes en genomgång av förekomsten av mörkhyade personer i bilderböcker av svenska upphovspersoner, totalt 298 titlar. Denna visade att det förekom mörkhyade personer i ungefär en femtedel av böckerna, men antalet böcker där dessa hade en framträdande och viktig roll i handlingen var färre. I endast 15 av bilderböckerna (5 procent) var en eller flera av huvudpersonerna mörkhyade. 
De senaste åren kan en tydlig ökning av hemligheter skönjas, och det var en av de tydligaste trenderna i 2014 års utgivning. En annan trend var att det kommer allt fler inhemska mellanåldersböcker som närmar sig ungdomsboken när det gäller handling och teman. Även huvudpersonernas åldrar drar sig uppåt mot tonåren. De är 12 eller 13 år  och skildras ofta i sällskap av lite äldre kompisar, ofta nyfunna och gärna inom sommarlovets friare ramar. Allt oftare betecknas de här barnen ”tweenies”.

Bokprovning 2014

2013 års utgivning

Ensamhet och utanförskap

Ensamhet och utanförskap hör till de ämnen som ofta skildras i barn- och ungdomslitteratur, men 2013 är de skildringarna fler än vad som noterats  tidigare. Ensamheten kan bero på sociala faktorer som att vänner saknas eller – väldigt vanligt – att man förlorar sin bästa vän. Att ensam är stark stämmer inte i de här skildringarna. Det är snarare något negativt att vara ensam. Det gäller även utanförskapet, men det kan emellanåt vara både självvalt och inte nödvändigtvis problematiskt. Här finns många skildringar av föräldrar som visserligen är fysiskt närvarande men ändå inte finns till för sina barn. Även sorg kan vara en faktor som är orsaken till ensamhet eller utanförskap. Det sociala utanförskapet kan förutom mobbning också bottna i till exempel etnisk härkomst.

Utgivningen av svenska original ökar markant på bekostnad av det översatta. Sedan Sbi under 1990-talet började mäta har översättningarna i stort sett genomgående varit fler än de svenska originalen. Nu får man gå tillbaka till tidigt 1950-tal för att hitta motsvarande siffror.

Bokprovning 2013

2012 års utgivning

Gränser och gränsöverskridanden

På ytan ser utgivningen av barn- och ungdomslitteraturen i Sverige 2012 inte särskilt annorlunda ut jämfört med 2011. Men ittar vi närmare på innehållet i böckerna ser vi att någonting håller på att hända som Sbi har valt att sammanfatta under rubriken ”Gränser och Gränsöverskridanden”. Att barn- och ungdomsboksförfattare förhåller sig till gränser är inget nytt, men förhållningssättet förändras med den tid verket är skrivet i och under 2000-talet har Sbi sett hur det blir vanligare och vanligare för författarna att utforska gränser och försöka eliminera eller flytta dem.

Just detta är särskilt utmärkande för utgivningen 2012, där vi ser hur detta utforskande av gränser genomsyrar litteraturen på en rad olika sätt. Författare och illustratörer letar efter nya uttryckssätt i text och bild, de söker nya sätt att närma sig teman och förhålla sig till etablerade genrer samt de målgrupper de skriver för. Sbi uppmärksammar särskilt sexualiteter (pluralis) och vad vi övergripande kallar berättarstrukturer, vilka alltmer präglas av gränslöshet, samt skildringar av klass och etnicitet, där författarna på olika sätt förhåller sig till sociala och etniska gränser.

Bokprovning 2012

2011 års utgivning

Flickornas och kvinnornas år

Sbi konstaterade att det var flickornas och kvinnornas år 2011, särskilt när det gäller svenska ungdomsböcker, men även när det gäller bilderböcker och tecknade serier. Sbi noterade vad som tycks vara ett generationsskifte där unga, kvinnliga författare, bilderbokskonstnärer och serietecknare publicerar verk med flickor som huvudpersoner och strävar efter att skildra flickans och den unga kvinnans erfarenheter. Bland alla de motiv och teman som togs upp i ungdomsboken fanns många skildringar av flickors och unga kvinnors sexualitet och lust, gestaltade utifrån dem själva och deras upplevelser. Intressant var att flera av de debuterande kvinnliga ungdomsboksförfattarna tillförde något nytt till ungdomsboken stilmässigt och språkligt. Även inom bilderboksutgivningen utmärkte sig den nya generationen yngre, kvinnliga bilderbokskonstnärer och för in nya stilinfluenser. Över lag noterades att tidigare starka genrer är fortsatt starka, med undantag för mangan som stod för nästan hela utgivningspuckeln runt 2006-2008. Mangautgivningen har minskat åtskilligt de senaste åren och förlagen tycks i princip ha lämnat de långa pocketboksserierna. 

Bokprovning 2011

2010 års utgivning

Nostalgi

I flera svenska bilderböcker noterade Sbi intressanta och tydliga blinkningar till 1950-talets svenska bilderboksestetik. En riktig nostalgitripp – för vuxna – är återlanseringen av Fib:s gyllene böcker från just 50-talet. Om man i bilderböckerna påverkats av 1950-talets design och estetik går man betydligt längre bakåt i tiden för inspiration till mellanåldersböckerna. Flera översättningar utspelar sig i eller lånar drag av den viktorianska eran, gärna med gotiska miljöer och karaktärer. Ungefär 75 % av samtliga titlar bland kapitelböckerna, svenska och översatta, är böcker som ingår i serier och där huvudpersonerna återkommer i minst två böcker, oftast i många, många fler. För de yngre läsarna dominerar läsa-själv-böckerna, medan böcker avsedda för högläsning tycks föra en tynande tillvaro. Det är en tydlig tendens. En annan tendens är att svåra ämnen och problem, som tidigare främst skildrades i ungdomsböcker, även skildras i böcker för allt yngre läsare. I ungdomslitteraturen skildras strategier kring överlevnad i en mycket oviss och skrämmande framtid. Flera pojkar i de svenska ungdomsböckerna är offer för ödet att bli bortvalda, olyckligt kära eller mobbade och inte sällan skildras de som känsliga och reflekterande. Bland faktaböckerna märks ämnen som berör självförverkligande och strategier för att bli en bättre och kanske lyckligare människa.

Bokprovning 2010

2009 års utgivning

Olika nyanser av svart – sött, svårt, starkt

Många böcker 2009 handlade om mörkret, om natten och om ritualer kring att gå och lägga sig och om sömnens våndor. Mörkret som spökar i varje individs inre gestaltas. En växande trend de senaste åren, främst i bilderböcker, är förekomsten av söta djur och djurungar, bedårande älvor och rosa Barbiedocksprinsessor. Kawaii betyder gulligt eller sött på japanska och har blivit en hel kultur med intagande, söta, gulliga illustrationer på allt från tapeter till officiell samhällsinformation. Det svåra är verkligen svårt i barn- och ungdomslitteraturen. Dödsskjutningar, ungdomar som dödar ungdomar, hedersmord, våldtäkter, misshandel, människosmuggling, mobbning och andra allvarliga brott förekommer. Det starka står de unga gestalterna för i 2009 års böcker. De tvingas till styrka, såväl psykisk som fysisk, på grund av omständigheter de inte råder över.

Bokprovning 2009

2008 års utgivning

Familj, moral – svåra val

Med rubriken ”Familj, moral – svåra val” försökte Bokprovningen fånga några av huvuddragen i 2008 års utgivning. Den rymde skildringar av moraliska dilemman, komplicerade valsituationer och diskussioner kring lögn och sanning. Grupptryck, individens ansvar, civilkurage, moral och förändringar är ord som sammanfattar stora delar av utgivningen. Barn- och ungdomslitteraturen tycks i linje med samhällsuppfattningen bli mindre konservativ vad gäller familjekonstellationer och beskrivningarna av barns tillkomst präglas av en ny komplexitet och öppenhet för alternativa metoder. Miljö och klimatförändringar hade en central plats i utgivningen liksom rymden, superhjältar och dinosaurier. Böcker med rörliga delar som låter och rör sig förekom i många varianter. 

Bokprovning 2008

2007 års utgivning

Smarta barn och vilsna vuxna

Barn som tvingas vara såväl smarta som kompetenta och självständiga för att överleva i en värld där vuxnas förmåga eller vilja att ta ansvar saknas stod i fokus i 2007 års utgivning av barn- och ungdomsböcker. Vid sidan om barn och ungdomar som får ta hand om både sig själva och sina föräldrar framstod döda eller dysfunktionella mödrar som ett centralt motiv i 2007 års utgivning. De unga kompetenta överlevnadskonstnärerna förekom i alla kategorier från ungdomsböcker till bilderböcker och kritiken mot vuxnas bristande ansvar och engagemang är uppenbar, liksom kritiken mot de samhällsvillkor som bidrar till barns och vuxnas utsatthet.

Bokprovning 2007

2006 års utgivning

Brats, brott och betong

Ungdomar som lever under mycket generösa ekonomiska villkor (”brats”), förekom relativt omfattande i 2006 års utgivning. Skildringar av tydliga sociala skillnader fann man inte minst bland de översatta bokserierna för flickor, som beskriver extremt rika ungdomars tillvaro i USA. Det politiska intresset och samhällsskillnaderna i samtidsskildringarna var närvarande i såväl böcker för mellanålderns läsare som i ungdomsböcker och bilderböcker. En av de tydligaste trenderna bland ungdomsböckerna var skildringarna av sociala skillnader och av alkoholism. Barn och ungdomar löste brott som aldrig förr. Barn och ungdomar tycks, liksom vuxna, vilja läsa alltfler deckare.

Bokprovning 2006

2005 års utgivning

Bokprovning 2005

2004 års utgivning

Bokprovning 2004

2003 års utgivning

Bokprovning 2003

2002 års utgivning

Bokprovning 2002

2001 års utgivning

Bokprovning 2001

2000 års utgivning

Bokprovning 2000

1999 års utgivning

Bokprovning 1999

1998 års utgivning

Bokprovning 1998

1997 års utgivning

Bokprovning 1997

1996 års utgivning

Bokprovning 1996

1995 års utgivning

Bokprovning 1995

1994 års utgivning

Bokprovning 1994

1993 års utgivning